Rada Muzeum

Rada Muzeum - regulamin

Załącznik do Uchwały Nr 5 / 2012 Rady Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Regulamin trybu pracy Rady Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Rada Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, działa na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U z 1997 r. Nr 5 poz. 25 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” i § 12 Statutu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” nadanego uchwałą Nr III/58/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 r.

§ 1

1. Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a w szczególności nad realizacją celów określanych w art. 1 Ustawy.

2. Regulamin trybu pracy Rady Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum, zwanej dalej „Radą”.

3. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

§ 2

Rada ocenia na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności oraz opiniuje przedłożony przez Dyrektora Muzeum roczny plan działalności.

§ 3

Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

§ 4

1. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje Przewodniczący Rady w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Muzeum.

2. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są w ten sam sposób, na wniosek Dyrektora Muzeum lub członków Rady, w liczbie co najmniej 50% aktualnego składu Rady.

3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor Muzeum.

4. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady.

5. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady członkowie Rady wybierają osobę ze swego grona, która przewodniczy posiedzeniu.

6. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć osoby spoza jej grona zaproszone przez Przewodniczącego, a przede wszystkim przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego. Dyrektor Muzeum ma prawo wnioskować do Przewodniczącego o zaproszenie na posiedzenie specjalnych osób.

§ 5

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Dla ważności uchwał Rady niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy członków Rady.

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

4. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym.

5. Na wniosek członka Rady, Rada może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym, po podjęciu uchwały w tym przedmiocie.

§ 6

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady.

2. Każdy członek Rady ma prawo wnoszenia do protokołu swoich uwag.

3. Protokoły z posiedzeń są podpisywane przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady.

4. Sekretariat Rady zapewnia Muzeum.

§ 7

W razie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum, Rada wyznacza do składu komisji konkursowej dwóch dodatkowych członków.

§ 8

Przed upływem terminu zakończenia umowy o pracę Dyrektora Muzeum, Rada może złożyć do Zarządu Województwa Śląskiego wniosek o powołanie Dyrektora po raz kolejny na czas określony.

§ 9

1. Członkowie Rady wykonują swe obowiązki nieodpłatnie.

2. Członkom Rady mogą przysługiwać diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów na zasadach określonych w przepisach regulujących należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, jeżeli środki na ten cel ujęte są w planie finansowym Muzeum na dany rok.

§ 10

Zmiana treści Regulaminu dokonywana jest w trybie właściwym dla jego uchwal