Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko konserwator zabytków w pełnym wymiarze czasu pracy liczba kandydatów do wyłonienia : 1 osoba

I. Wymagania:
niezbędne:
1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
3. udokumentowane uprawnienia,
4. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru,
dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. dobra organizacja pracy,
4. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
5. wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki.
II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań
podstawowe zadania:
1. konserwacja i restauracja muzealiów (m.in. metal, szkło, ceramika, materiały organiczne w tym drewno, obiekty łączone z kilku materiałów),
2. konserwacja i restauracja muzealiów budownictwa drewnianego oraz meblarstwa,
3. konserwacja prewencyjna,
4. wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac,
5. prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych,
6. kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich,
7. przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
8. nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem,
9. przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych.
mile widziane:
1. znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
2. znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,
3. szczególne zainteresowanie problematyką konserwacji innych materiałów jak: metal, papier, media współczesne,
4. znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,
5. znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
III. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór jest załączony poniżej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko konserwator" lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r.
Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja o danych osobowych w przypadku pozyskania danych od osoby.pdf)zgoda na przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji343 Kb10/31/18 11:33