Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż przyczepy rolniczej

Zaproszenie do składania ofert

dot. sprzedaży przyczepy rolniczej (ciężarowej) marki gomsielmasz Homel PSE 18,5

I. Podstawa prawna.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443).

II. Nazwa i siedziba sprzedawcy.

Nazwa zamawiającego

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Adres zamawiającego

ul. Parkowa 25

Kod, miejscowość

41-500 Chorzów

Telefon

32 2410718

Faks

32 2415501

Strona internetowa

www.muzeumgpe-chorzow.pl

Adres elektroniczny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania

7:30 - 15:30

 

 

 

 

 

III. Rodzaj, typ i ilość sprzedawcach składników rzeczowych majątku ruchomego.

1) Przyczepa rolnicza (ciężarowa) marki gomsielmasz Homel PSE 18,5 – parametry techniczne:

- rok produkcji 1998,

- dopuszczalna ładowność 4 500 [kg],

- funkcja trójstronnego wywrotu,

- nr identyfikacyjny 004206,

- nr rejestracyjny KAX 224B,

- ubezpieczenie OC do 09.12.2016.

2) Stan techniczny:

- ogumienie niezużyte,

- układ hydrauliczny sprawny (zaleca się wymianę przewodów)

- układ hamulcowy niesprawny,

- instalacja elektryczny niesprawna,

- brak badania technicznego.

IV. Miejsce i termin,  w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego.

1) Przyczepa rolnicza znajduje się na terenie sprzedającego.

2) Przyczepę można oglądać  po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjazdu z kierownikiem Działu Technicznego pod nr telefonu 510171226, w godzinach urzędowania Muzeum.

V. Wysokość ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 3 500,- złotych brutto.

VI. Wysokość wadium.

1) Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie wadium w wysokości 350,- złotych na rzecz Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, na rachunek bankowy nr 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, z adnotacją w tytule przelewu: „Wadium – sprzedaż przyczepy rolniczej”.

2) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

3) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

4) Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

VII. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

2) Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta,

- adres siedziby oferenta,

- numer PESEL lub NIP oferenta,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

- miejscowość, datę oraz podpis oferenta.

3) Wszelkie skreślenia, dopiski i poprawki powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4) Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

5) Oferent może złożyć jedną ofertę – sprzedający nie dopuszcza ofert wariantowych.

6) Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferowali tę samą cenę.

VIII. Miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres związania ofertą.

1) Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu opatrzonym dopiskiem: „Sprzedaż przyczepy rolniczej. Nie otwierać przed godz. 9:30 dnia 15.09.2016 r.”

2) Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum do godz. 9:00 dnia 15.09.2016 r., za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca.

3) Oferent jest związany ofertą przez 14 dni, licząc od dnia złożenia oferty.

IX. Informacje dodatkowe.

1) Zawarcie umowy sprzedaży i wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty, niepóźnej niż do dnia upływu terminu związania oferty.

2) Wydanie przedmiotu umowy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.

3) Wszelkie informacje na temat formalności można uzyskać pod numerem telefonu 322410718 w. 210, w godzinach urzędowania Muzeum.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Formularz ofertowy.pdf)Formularz ofertowy.pdf104 Kb09/05/16 14:02
Pobierz plik (Zestawienie ofert.pdf)Zestawienie ofert.pdf250 Kb09/15/16 10:35